Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 18.11.2018, 15:10
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » Договора купли-продажи

Договор купли-продажи

ДОГОВІР
купівлі-продажу

 

м. ______________

"___" _______________ ____ р.

 

Фірма ____________________________________________________________,
названа у подальшому "Продавець", в особі _________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________, з однієї сторони, і фірма ___________________ __________________________________, названа у подальшому "Покупець", в особі _______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

з другої сторони, уклали цей Договір про подане нижче.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Продавець продає, а Покупець купує __________________________________

(назва товару)

(в подальшому названі "Товари"), що перераховані в додатку N 1 до цього Договору, на суму _________________________________ доларів США на умовах, вказаних в Договорі.

 

2. ЦІНИ І КІЛЬКІСТЬ

2.1. Ціни на Товари, що продаються за цим Договором, вказані в додатку N 1 до цього Договору і встановлюються в доларах США.

2.2. В ціну включена вартість тари, упаковки та маркірування.

2.3. Загальна вартість Договору: _________________________ доларів США.

 

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1. Продавець поставляє Товари на умовах "Франко-завод" (EXW) місто _________________, в строки, вказані в додатку N 1.

3.2. Не пізніше, ніж за __________ (________________________________) днів до дати надання Товарів Покупцю, Продавець повідомляє Покупця по факсу про строки і місце поставки.

3.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі _____ % вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і ____ % за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8 % від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.

б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Договору стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.

в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.

г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.

 

4. ОПЛАТА

4.1. Оплата повинна провадитись у формі інкасо з негайною оплатою.

Оплата за поставлені Товари повинна провадитись в доларах США в місто __________ наступним чином: документи, вказані в п. 4.2., видаються Покупцю проти платежу в розмірі ________________ (________________________________) доларів США (100 % вартості Товарів, що поставляються).

4.2. В інкасовому дорученні своєму банку Продавець зобов'язаний перерахувати наступні документи:

- оригінал і дві копії докладного рахунка-фактури;

- два оригінали документів, що підтверджують доставку;

- пакувальний лист в трьох екземплярах.

4.3. Оплата повинна провадитись на рахунок Продавця в наступну адресу: ________________________________________, з зазначенням номера рахунка-фактури Продавця, як підстави для оплати.

 

5. ЯКІСТЬ

Якість Товарів, що продаються за цим Договором, повинна відповідати сертифікатам якості Продавця.

 

6. УПАКОВКА І МАРКУВАННЯ

6.1. Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження Товарів від атмосферного впливу.

6.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступні маркування фарбою, що не змивається:

Адреса кінцевого покупця: __________________________________________.

Верх

Обережно

Не кантувати

Договір N _________________________________________________________.

Продавець ________________________________________________________.

(найменування)

Наряд N __________________________________________________________.

Транс N ___________________________________________________________.

Ящик N ___________________________________________________________.

Вага брутто _____________________________________________________ кг.

Вага нетто ______________________________________________________ кг.

Розміри ящика __________________________ см (довжина, ширина, висота).

На ящиках, висота яких перевищує один метр, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.

 

7. ГАРАНТІЯ

7.1. Продавець дає гарантію, що всі Товари не мають дефектів, пов'язаних з матеріалом, із якого вони виготовлені, або з процесом його виробництва, на період 12 (дванадцяти) місяців з дати його першого встановлення на території користувача, тільки в тому випадку, якщо:

а) Товари використовуються згідно відповідних інструкцій користувача і оператора, а також інструкції по обслуговуванню, що надсилаються Продавцем разом з обладнанням.

б) Обслуговування та ремонт Товарів провадилося виключно Продавцем або обслуговуючою організацією, що вповноважена Продавцем.

7.2. Продавець, на свій розсуд, або відремонтує, або проведе безкоштовну заміну Товару Покупця або його частини, яка не буде відповідати викладеним вище гарантійним умовам.

7.3. Ця гарантія не поширюється на __________________________________ _______________________________, що разом називаються "елементи, які швидко зношуються". Продавець на свій розсуд відремонтує або замінить будь-який з таких елементів, що швидко зношуються, якщо, на погляд Продавця, він виявився дефектним.

7.4. Товари, чи їх частина, до роботи яких Покупець пред'являє претензію відповідно до п. 7 Договору, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обгрунтованості претензії представником Продавця або іншою вповноваженою Продавцем особою.

 

8. ФОРС-МАЖОР

Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Договору, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчується або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Договором. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 (шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Договору стосовно непоставлених на даний момент Товарів.

 

9. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН

9.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв'язку з цим Договором, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо Сторони не можуть прийти до згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем. Рішення арбітражу є кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінене дружньою угодою між Сторонами.

9.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу "ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Договору, виключаючи ті випадки, коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього Договору. В подібних випадках вирішальними є положення цього Договору.

9.4. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі, Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись положеннями Шведського матеріального права.

9.5. Усі документи, пов'язані з передачею спорів на розгляд арбітражу і з рішеннями, що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд повинен проходити на англійській мові.

9.6. Цей Договір повинен регулюватись і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов'язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що доставлені Покупцю згідно Договору, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов Договору, гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, що доставлена відповідно до цього Договору. Покупець виражає свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.

 

11. ДОГОВІР В ЦІЛОМУ

Цей Договір, що включає додаток N 1, складений при повному розумінні Сторонами предмету Договору і замінює будь-яку іншу угоду по цьому предмету, що укладена в усній або письмовій формі раніше. Будь-які усні обговорення стосовно Товарів цим виключаються.

Додаток N 1 є невід'ємною частиною Договору.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. При тлумаченні цього Договору має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.

12.2. Цей Договір набирає чинності після його підписання.

12.3. Цей Договір складений в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та англійською мовами, причому обидва тексти аутентичні і мають однакову юридичну силу.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець:

Покупець:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________

За Продавця
_______________________________
(                                                            )

М. П.

За Покупця
_______________________________
(                                                            )

М. П.

 

Категория: Договора купли-продажи | Добавил: Admin (16.01.2008) | Автор: Сергей Беляев
Просмотров: 216 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz