Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 18.11.2018, 15:07
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договор аренды

ДОГОВІР ОРЕНДИ

 

м. ______________

"___" _______________ ____ р.

 

_________________________________________________________________,

назване у подальшому "Орендодавець", з однієї сторони, і Організація Орендарів

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

назване у подальшому "Орендар", з другої сторони, уклали цей Договір про подане нижче.

 

1. Орендодавець передає, а Орендар приймає:

основні фонди сумою ___________________________________________ грн. згідно

з додатком _____________________________________________________________;

оборотні кошти в сумі _________________________________________ грн., у тому

числі як запаси сировини і продукції ___________________________________ грн.,

так і грошові кошти __________________________________________________ грн.

2. Орендодавець зобов'язується:

2.1. Забезпечити Орендаря сировиною і матеріалами (продукцією) в обсязі, асортименті й у терміни, зазначені у специфікаціях (погоджуваних не пізніше, ніж за _________________ ________________ до початку календарного року).

2.2. Забезпечувати Орендаря у терміни, що не порушують його нормальну господарську діяльність, нормативними актами, повідомляти встановлені терміни надання планів і звітності.

2.3. Надавати Орендареві необхідну методичну та іншу допомогу у розв'язанні поточних і перспективних завдань, плануванні і складанні звітності, удосконаленні управління й обліку.

2.4. Виділяти за плату за заявками Орендаря автотранспорт (при надходженні заявки не пізніше ніж за ____________________ до дня виділення автотранспорту).

2.5. Сприяти матеріально-технічному постачанню Орендаря.

У _____ рр. виділити для розвитку матеріально-технічної бази Орендаря ____

_______________________________________________________________________.

2.6. Постійно надавати інформацію про передовий досвід, наукові досягнення в організації діяльності підприємств аналогічного профілю, прогнози, відомості про зміну кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

2.7. Здійснювати соціальне і культурно-побутове обслуговування Орендаря на однакових підставах з іншими підприємствами за рахунок коштів Орендаря.

3. Орендар зобов'язується:

3.1. Забезпечити належне використання одержаних від Орендодавця основних фондів і оборотних коштів згідно зі своїм Статутом і цим Договором.

Щорічно забезпечити приріст реалізації продукції, валових прибутків з розрахунку на одного працівника Орендаря у розмірах, не нижче від планових для ___________________________________________________________ (зазначається територія або група підприємств).

3.2. Самостійно здійснювати капітальний, поточний ремонт основних фондів, переданих йому в оренду згідно з цим Договором, за рахунок коштів, що виділяє Орендодавець на розвиток матеріально-технічної бази.

Основні фонди, побудовані і придбані Орендарем за рахунок власних і займаних коштів, є власністю Орендаря.

3.3. Здійснювати списання і реалізацію отриманих в оренду основних фондів лише за згодою Орендодавця, якщо вони не Перейшли у відповідності до п. 6 цього Договору у власність Орендаря.

3.4. Щоквартально, не пізніше ___________________________________ числа наступного місяця, перераховувати Орендодавцеві орендну плату у розмірі амортизаційних відрахувань на повне відновлення орендованих основних фондів і видатків на утримання апарату управління Орендодавця, визначену в абсолютній сумі __________________________________________ грн., а також перераховувати _____________________________ % від ___________________________________ __________________________________ (зазначається, з яких коштів прибутку, госпрозрахункового прибутку або прибутку від здійснення діяльності на орендованих згідно з цим Договором основних фондах) на формування централізованих фондів і резервів.

3.5. Суворо дотримувати встановлений мінімальний режим робочого часу (правила обслуговування відвідувачів і продавців), правила техніки безпеки, санітарні, протипожежні вимоги.

3.6. Здійснювати у неробочий час охорону орендованого і власного майна або укласти договір з позавідомчою охороною.

3.7. Оплачувати Орендодавцеві виконання на прохання Орендаря робіт, не передбачених цим Договором, у розмірах, встановлених окремими угодами.

3.8. Надавати в установлені терміни плани, бухгалтерську і статистичну звітність.

4. Плани діяльності розробляються Орендарем на основі діючої в системі ______________ нормативної бази - норм і нормативів трудових, матеріальних і фінансових витрат, а за їх відсутністю - на основі науково обгрунтованих розрахунків трудових матеріальних і фінансових витрат виділених Орендодавцем Орендареві ресурсів згідно з п. 2.1 та 2.5 цього Договору.

Плани діяльності Орендаря, крім зазначених у цьому Договорі, Орендарем встановлюються самостійно.

5. Орендар самостійно розв'язує питання про здавання до піднайму переданих йому Орендодавцем основних фондів.

6. Після виплати Орендарем через орендну плату вартості основних фондів, переданих йому Орендодавцем згідно з цим Договором, основні фонди (в міру виплати вартості окремих з них) переходять у власність Орендаря.

Орендар має право у будь-який час викупити орендоване майно.

Викуп майна до закінчення Договору не звільняє Орендаря від виконання договірних зобов'язань (за винятком орендної плати).

7. Відповідальність сторін.

7.1. Орендар за неналежне виконання обов'язків за цим Договором несе таку відповідальність:

7.1.1. За порушення п. 3.3 Орендар перераховує Орендодавцеві усю суму коштів, виручених від реалізації основних фондів і сплачує штраф у розмірі 5 % від цієї суми, або перераховує Орендодавцеві вартість списаних без згоди Орендодавця основних фондів, встановлену на момент передання цих фондів в оренду Орендареві.

7.1.2. За порушення термінів перерахування коштів, встановлених п. 3.4, Орендар сплачує штраф у розмірі __________________________________ грн. за кожен день прострочення.

7.1.3. За порушення п. 3.5 до Орендаря вживаються санкції. Перелік санкцій визначається спільною угодою Орендодавця і Орендаря за погодженням з профспілковою організацією на термін до трьох років.

7.1.4. За порушення термінів надання планів і звітності Орендар сплачує Орендодавцеві штраф у розмірі __________________ грн. за кожен день прострочення окремого документа.

7.1.5. Відповідальність за порушення інших зобов'язань визначається в установленому законом порядку.

7.2. Орендодавець за неналежне виконання обов'язків за цим Договором несе таку відповідальність:

7.2.1. За порушення п. 2.1 - 2.4 Орендар знижує розміри відрахувань, виконуваних ним на утримання апарату управління Орендодавця, на суми неодержаних Орендарем як наслідок цих порушень прибутків або втрат Орендаря.

7.2.2. За порушення п. 2.5 Орендодавець сплачує штраф у розмірі 1 % від суми коштів, що підлягають виділенню Орендареві у відповідному календарному році і не виділених йому Орендодавцем.

7.2.3. За порушення п. 2.7 Орендодавець сплачує Орендареві штраф у розмірі _____________________________ грн. за порушення кожного пункту зобов'язань.

7.3. Сторони звільняються від сплати санкцій, якщо порушення ними своїх зобов'язань зумовлені незалежними від них обставинами.

7.4. Штрафи і санкції сплачуються протягом 20 днів після подання потерпілою стороною відповідного акту.

8. При зміні централізовано встановлюваних цін, тарифів і інших, незалежних від Орендаря умов, що визначають рівень його прибутковості від здійснення діяльності за цим Договором, фінансові взаємовідносини між Орендарем і Орендодавцем мають бути переглянуті так, щоб за інших однакових умов не сталося зниження фондів оплати праці і фондів розвитку Орендаря, формованих з доходів від здійснення діяльності, що є предметом цього Договору.

9. Суперечки з цього Договору розв'язуються в установленому законодавством порядку.

10. При закінченні і достроковому розірванні Договору Орендареві належить повернути майно, передане йому Орендодавцем згідно з цим Договором і що не перейшло у власність Орендаря. Майно має бути повернуто у неушкодженому стані. При цьому Орендар повертає Орендодавцеві оборотні кошти, передані йому Орендодавцем згідно з цим Договором, у повному обсязі.

11. Договір може бути розірвано:

за взаємною згодою сторін;

за рішенням однієї зі сторін при неодноразових порушеннях іншою стороною своїх обов'язків;

з ініціативи Орендаря при істотній зміні умов, що впливають на результати його діяльності.

12. Додаткові умови _________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

13. Договір укладено на _______________________________________ років.

14. Договір вступає в силу з "___" _______________ ____ р.

15. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у Орендодавця, інший - у Орендаря.

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Орендодавець:

Орендар:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(підпис)

М. П.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(підпис)

М. П.

Підписи:

Орендодавець

__________________________
"___" _______________ ____ р.

Орендар

__________________________
"___" _______________ ____ р.

 

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (16.01.2008) | Автор: Сергей Беляев
Просмотров: 114 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz