Здесь Вы найдете любой документ! Четверг, 13.12.2018, 23:00
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договор аренды государственной собственности

ДОГОВІР оренди державного майна

 

________________
  
(дата підписання)

 

__________________________________________________________________,

(повна назва орендодавця)

у подальшому іменований "Орендодавець", в особі ___________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

з одного боку, та ________________________________________________________,

(повна назва фізичної або юридичної особи)

в подальшому іменований "Орендар", в особі ________________________________

_______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі Статуту господарського товариства (іншого документа, який засвідчує право суб'єкта на підприємницьку діяльність) _______________________

_______________________________________________________________________,

(назва та номер реєстрації)

з другого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У разі оренди цілісного майнового комплексу Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та користування цілісний майновий комплекс державного підприємства (структурного підрозділу) _________________ _______________________________________________________________________,

(назва підприємства)

склад і вартість якого визначено відповідно до Акта оцінки та передаточного балансу вказаного підприємства, складеного станом на ________________________

(дата складання балансу)

і становить _________________________________________________________ грн.

В тому числі:

а) передається в оренду майно ____________________________________ грн.

з нього:

основні фонди за балансовою вартістю _____________________________ грн.

основні фонди за залишковою вартістю  ____________________________ грн.

нематеріальні активи за залишковою вартістю _______________________ грн.

незавершені капітальні вкладення з вирахуванням вартості незавершеного
будівництва ____________________________________________________ грн.

незавершене будівництво (відновлювана вартість) ___________________ грн.

відновлювана вартість устаткування, що підлягає монтажу ____________ грн.

інше майно за балансовою вартістю _______________________________ грн.

б) передається в користування на умовах довгострокового банківського кредиту:

грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості ______________________________________________________ грн. на умовах, визначених в кредитному договорі, який підписується одночасно з цим Договором.

в) Орендар викупає:

оборотні матеріальні засоби (окрім зазначених в п. 1 (б)) ______________ грн.

Викуп оформляється окремим договором купівлі-продажу одночасно з підписанням цього Договору.

Вартість незавершеного будівництва за станом на _______________________ при введенні об'єктів в експлуатацію індексується з наступним збільшенням вартості основних фондів.

1.1.1. Орендар стає правонаступником прав та об'єктів реорганізованого, державного підприємства.

1.2. У разі оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне володіння та користування _______________________________________________________________________,

(назва майна або його інвентарний номер)

яке знаходиться на балансі державного підприємства _________________________

_______________________________________________________________________,

(повна назва підприємства та юридична адреса)

вартість якого визначена відповідно до Акта оцінки вартості окремого індивідуально визначеного майна і становить ______________________ грн.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ
ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

2.1. Вступ Орендаря у володіння та користування майном настає одночасно із підписанням сторонами Договору та Акта прийому-передачі вказаного майна.

2.2. Передача майна в оренду не спричиняє передачу Орендарю права власності на це майно. Власником орендованого майна залишається Держава, а Орендар володіє і користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в Акті оцінки цього майна, що складений згідно з відповідною Методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України.

2.4. Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі передаточного балансу та Акта оцінки, складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення Договору оренди. Майно вважається поверненим Орендодавцеві з моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом міністрів України і складає ______________________________ грн. за рік.

3.1.1. В разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства орендна плата перераховується до державного бюджету щоквартально не пізніше ______________________ числа місяця, наступного за звітним кварталом, з урахуванням щомісячного індексу інфляції, щодо суми орендної плати, визначеної за перший місяць після укладення Договору оренди, яка становить ________________________ грн.

3.1.2. В разі оренди нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств орендна плата становить ______________________________ грн. за перший місяць оренди і перераховується Орендарем Орендодавцеві не пізніше ______________________________________

_______________________________________________________________________,

(термін сплати, встановлений за домовленістю сторін)

з урахуванням щомісячного індексу інфляції.

3.2. Розмір орендної плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін в разі зміни методики її розрахунку, зміни централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.3. Орендна плата, перерахована несвоєчасно, або не в повному обсязі, стягується в бюджет (Орендодавцю) відповідно до чинного законодавства з урахуванням пені в розмірі _______ % суми заборгованості за кожний день прострочення (включаючи день оплати).

3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету (Орендодавцю), підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю, або заліку в рахунок наступних платежів.

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Амортизаційні відрахування на орендоване майно залишаються в розпорядженні Орендаря і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване майно у відповідності з його призначенням, визначеним статутом підприємства, майно якого передано в оренду, та умовами цього Договору.

5.2. Своєчасно і в повному обсязі вносити до бюджету (Орендодавцю) орендну плату.

5.3. Своєчасно здійснювати капітальний і поточний ремонт орендованих основних фондів.

5.4. В разі припинення Договору оренди повернути Орендодавцю орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на час передачі його в оренду, з урахуванням фізичного зносу. Крім того, в разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства майно, що повертається, повинно відповідати техніко-економічним показникам державного підприємства на час передачі його майна в оренду.,

5.5. Застрахувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.6. Створити страховий фонд.

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ

Орендар має право:

6.1. Самостійно здійснювати господарську діяльність в межах, визначених статутом створеного ним господарського товариства, підприємства, чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. Продавати, обмінювати, позичати за згодою Орендодавця окремі види орендованого майна, якщо ці дії не перешкоджують виконанню умов цього Договору. Кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних фондів.

6.3. Передавати, за згодою Орендодавця, окремі інвентарні об'єкти із складу орендованого майна в суборенду фізичним та юридичним особам в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого, майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.

6.5. Самостійно розподіляти доходи, створювати фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів та ін.).

6.6. Приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.7. Орендар не відповідає за зобов'язання Орендодавця.

7. ОРЕНДОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

7.1. Передати Орендарю в оренду державне майно згідно з розділом 1 цього Договору по Акту прийому-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. В разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства передати Орендареві на умовах довгострокового кредиту грошові кошти на суму _________________________ грн.

7.2.1. Продати Орендареві інші обігові кошти на суму ______________ грн.

8. ОРЕНДОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

8.1. Контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання державного майна, переданого в оренду.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін у Договір оренди або його розірвання в разі погіршення стану орендованого майна, внаслідок його неналежного використання або невиконання умов Договору.

8.3. Орендодавець не відповідає за зобов'язання Орендаря.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з Договором оренди сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору оренди, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до арбітражного суду (суду).

10. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ,
РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.   Цей Договір    діє     з "______" ______________________ __________ р. до "___" _________________ ____ р. строком на ___________________________ рр.

                                                                                               (цифрою та прописом)

10.2. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії Договору та у випадках, коли після його укладення, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

10.3. Зміна або розірвання Договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом одного місяця. Одностороння відмова від виконання Договору та внесення змін не допускається.

10.4. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін за рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.5. В разі розірвання Договору, поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця, визнаються власністю Орендаря.

10.6. В разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну Договору після закінчення його строку протягом одного місяця, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені Договором.

10.7. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення дії цього Договору.

10.8. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- приватизації об'єкта оренди (за участю Орендаря);

- загибелі об'єкта оренди;

- достроково за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду (суду);

- банкрутства Орендаря.

10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством.

11. Додаткові умови ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

12. Договір складено в 4-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

1 - Орендодавцю.

2 - Орендарю.

3 -

4 -

 

13. Юридичні адреси сторін:

Орендодавець:

Орендар:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________

(підпис)

М. П.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________

(підпис)

М. П.

 

 

14. До цього Договору додаються:

- розрахунок орендної плати;

- Акт оцінки вартості майна, що передається в оренду;

- Акт прийому-передачі орендованого майна.

Крім цього в разі оренди цілісного майнового комплексу (структурного підрозділу) державного підприємства, до цього Договору додаються Договір купівлі-продажу оборотних матеріальних засобів від "___" ______________ ____ р. N _____ та Кредитний договір від "___" _________________ ____ р. N _____.

 

Орендодавець
________________________
________________________

М. П.

Орендар
______________________
______________________

М. П.

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (16.01.2008) | Автор: Сергей Беляев
Просмотров: 113 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz