Здесь Вы найдете любой документ! Среда, 17.10.2018, 14:36
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договор финансового лизинга

Примірний договір фінансового лізингу

 

м.___________________________

"___" ________________ 20___ р.

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

(повна назва підприємства)

яке далі іменується "Лізингодавець", в особі

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

_________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

що далі іменується "Лізингоодержувач",

в особі ________________________________________, який діє на підставі

                                 (прізвище, ім'я та по батькові)

Статуту, з другого боку, далі - Сторони), керуючись чинним законодавством України, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне.

 

1. Предмет Договору

1.1. Лізингодавець передає Лізингоодержувачеві, а Лізингоодержувач отримує від Лізингодавця у платне користування на умовах фінансового лізингу (далі - лізинг) майно _____________________________________________________

                  (назва майна)

(далі - Обладнання).

1.2. Обладнання, що передається в лізинг, придбано на підставі Наданого Лізингоодержувачем "Замовлення на обладнання" та відповідно до Договору поставки обладнання N ____ від "___" _______________ 20___ р., укладеного між Лізингодавцем, Лізингоодержувачем та _____________________________________

                                                                    (повна назва Постачальника)

_______________________________________________________________________.

1.3. Вартість Обладнання, що передається у лізинг, становить ____________

(сума літерами)

________________________________________________________________________

гривень без ПДВ.

 

2. Загальні положення

2.1. Обладнання передається Лізингоодержувачу в лізинг за цільовим призначенням, а саме - для реалізації інноваційного проекту "___" за інноваційним договором N _____ від "___" _______________ 20__ р., що укладений між

_______________________________________________________________________,

(повна назва відділення Держіннофонду)

Лізингодавцем та Лізингоодержувачем.

 

3. Строк лізингу

3.1. Строк лізингу - з моменту передачі Обладнання у лізинг, яким є дата підписання Сторонами Акта приймання-передачі обладнання у лізинг по "___" _______________ ____ р.

 

4. Лізингова палата

4.1. Обладнання передається Лізингодавцем і приймається у лізинг Лізингоодержувачем на умовах сплати Лізингоодержувачем Лізингодавцю лізингової палати за користування Обладнанням шляхом перерахування лізингових платежів Лізингодавцеві.

4.2. Розмір, строки та порядок сплати Лізингоодержувачем лізингових платежів Лізингодавцеві встановлюються у "Розрахунку лізингової плати", який підписують Сторони одночасно з Договором. Лізингові платежі сплачуються у безготівковій формі.

4.3. Перший лізинговий платіж вноситься через ____ місяців з моменту передачі Обладнання у лізинг, обумовленого в п. 3.1. цього Договору, а наступні лізингові платежі вносяться послідовно з інтервалами в __ місяці з дати, коли мав бути сплачений перший лізинговий платіж.

4.4. Лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати передбачені цим Договором лізингові платежі. У разі прострочення Лізингоодержувачем сплати Лізингодавцю лізингових платежів Лізингоодержувач сплачує пеню у розмірі __ % від належної до сплати суми за кожен день прострочення. Сплата пені не звільняє Лізингоодержувача від проведення передбачених Договором розрахунків.

4.5. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця ніякого відшкодування або зменшення суми лізингових платежів у разі перерви в експлуатації Обладнання, з якої б причини це не сталося, включаючи форс-мажорні обставини.

4.6. Лізингоодержувач не має права затримувати лізингові платежі, строк сплати яких настав, навіть з причин пошкодження Обладнання або внаслідок виникнення форс-мажорних обставин.

4.7. Відповідальність за ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Обладнання несе Лізингоодержувач. У разі повного знищення Обладнання сума наступних лізингових платежів, а також усі прострочені суми, які належать до сплати Лізингоодержувачем, мають бути сплачеш Лізингодавцеві у строки та на умовах _____________________________________________________.

(строки та умови сплати лізингових платежів)

 

5. Передача Обладнання у лізинг

5.1. Передача Лізингодавцем та прийняття Лізингоодержувачем Обладнання у лізинг засвідчується актом приймання-передачі обладнання у лізинг.

5.2. На момент передачі Обладнання у лізинг воно перебуває

_______________________________________________________________________.

(місцезнаходження Обладнання)

 

6. Використання, технічне обслуговування та ремонт Обладнання

6.1. Лізингоодержувач зобов'язується сумлінно дотримуватися під свою відповідальність норм та правил експлуатації, технічного обслуговування та ремонту Обладнання, встановлених чинним законодавством та інструкціями виробника.

6.2. У разі виходу Обладнання з ладу Лізингоодержувач протягом п'яти днів зобов'язаний письмово повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу несправності не будуть усунені.

6.3. Лізингоодержувач за свій рахунок без подальшої компенсації Лізингодавцем та за погодженням з Лізингодавцем проводить технічне обслуговування та усі види ремонту, модернізації та реконструкції Обладнання.

6.4. У разі заміни у процесі експлуатації Обладнання якихось деталей та вузлів або їх удосконалення вони стають невід'ємною частиною Обладнання і переходять у власність Лізингодавця.

6.5. Лізингоодержувач несе відповідальність за відповідність рівня кваліфікації персоналу складності виконуваних робіт з експлуатації та обслуговування Обладнання та зобов'язаний провести відповідне навчання працівників.

6.6. Одержання необхідних дозволів на експлуатацію Обладнання покладається на Лізингоодержувача.

6.7. Лізингодавець звільняється відповідно до умов цього Договору від будь-яких обов'язків і відповідальності стосовно технічної гарантії на Обладнання. Всі розрахунки з видатків, позовів і компенсацій, пов'язаних з вищезазначеною гарантією, провадяться безпосередньо між Лізингоодержувачем та Постачальником.

 

7. Передача ризику. Страхування*

____________

* Договором лізингу може бути передбачено зобов'язання Лізингодавця застрахувати Обладнання.

 

7.1. Лізингоодержувач власним коштом зобов'язаний застрахувати Обладнання від передбачених Договором ризиків, про що Лізингоодержувач зобов'язується укласти зі страховою компанією Договір страхування, в якому передбачити відшкодування можливого завданого збитку у межах страхової суми на користь Лізингодавця. Дія страхового договору має охоплювати весь період дії цього Договору.

7.2. За Договором страхування Обладнання має бути застраховано від фізичного знищення або пошкодження, включаючи випадки пожежі, повені, фізичного пошкодження, зіткнення, вибуху, удару блискавки, пограбування, знищення, крадіжки та інших протиправних дій третіх осіб,

_______________________________________________________________________.

(інші види страхових ризиків)

7.3. Обладнання має бути застраховано в місячний строк з моменту передачі Обладнання у лізинг, обумовленого в п. 3.1 цього Договору. До моменту страхування відповідальність щодо збитків, завданих у зв'язку з будь-яким пошкодженням або знищенням Обладнання, покладається на Лізингоодержувача.

7.4. У разі настання страхового випадку Лізингоодержувач зобов'язаний у триденний строк з моменту настання страхового випадку надіслати Лізингодавцеві телеграмою або факсом повідомлення про страховий випадок. У разі відмови страхової компанії сплатити страхове відшкодування вирішення спору здійснюється у претензійно-позовному порядку відповідно до законодавства України.

7.5. Лізингоодержувач зобов'язується нести матеріальну відповідальність за будь-які додаткові пошкодження цього Обладнання, що виникатимуть у результаті його використання до початку відшкодування збитків відповідно до розпоряджень страхової компанії або рішення суду.

 

8. Право власності на Обладнання

8.1. Протягом усього строку дії цього Договору Обладнання є власністю Лізингодавця.

Лізингоодержувач зобов'язується закріпити на видному місці і зберігати там упродовж усього терміну дії Договору об'яву: "Це обладнання є власністю _______________________________________________________________________.

(повна назва Лізингодавця)

У відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах повинно бути застереження: "Власник - _________________________________________________

_______________________________________________________________________,

(повна назва Лізингодавця)

користувач - ___________________________________________________________".

(повна назва Лізингоодержувача)

8.2. Протягом всього строку дії цього Договору Лізингоодержувачеві забороняється без згоди Лізингодавця здавати Обладнання у сублізинг, позичати третій стороні, віддавати його в заставу або відчужувати будь-яким іншим способом, використовувати на інші не передбачені інноваційним проектом цілі.

8.3. Умови переходу права власності на Обладнання:

_______________________________________________________________________.

8.4. У разі переходу прав власності на Обладнання до Лізингоодержувача оформляються всі необхідні, передбачені чинним законодавством документи.

 

9. Дострокове припинення дії Договору

9.1. Дія Договору може бути достроково припинена:

9.1.1. за взаємною згодою Сторін, про що укладається додаткова угода до цього Договору;

9.1.2. у передбачених чинним законодавством випадках;

9.1.3. з ініціативи Лізингодавця, якщо Лізингоодержувач не виконує будь-якого зі своїх зобов'язань за цим Договором. У такому разі Лізингодавець пред'являє претензію Лізингоодержувачеві про припинення дії цього Договору відповідно до чинного законодавства.

9.2. У разі дострокового припинення дії цього Договору відповідно до п. 9.1.3 Договору Лізингоодержувач зобов'язаний протягом ______ банківських днів з дати отримання претензії Лізингодавця перерахувати йому суму належних до сплати лізингових платежів та штрафних санкцій, передбачених цим Договором.

 

10. Інші умови

10.1. Якщо в подальшому будуть збільшені ставки діючих на момент укладення Договору податків, зборів та інших передбачених чинним законодавством платежів, які стосуються Обладнання або визначення розміру лізингової плати, чи будуть впроваджені нові їх види, то розмір лізингової плати підлягає перегляду, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.

10.2. Умови переоцінки Обладнання: _________________________________

_______________________________________________________________________.

10.3. Лізингоодержувач має право промислового використання Обладнання тільки за умови його страхування.

10.4. Лізингодавець має право: безперешкодного доступу до Обладнання; здійснення перевірки умов його зберігання, обслуговування та експлуатації тощо.

10.5. Інші умови: __________________________________________________.

 

11. Форс-мажор

11.1. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру такі, як війна, пожежа, повінь, землетрус; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, що виникли після укладення цього Договору та які Сторони не могли передбачити або запобігти їм вжитими заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання ними своїх зобов'язань за даним Договором.

У цьому випадку термін виконання зобов'язань за цим Договором змінюється за взаємною згодою, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.

11.2. У разі виникнення зазначених у п. 11.1 Договору обставин Сторони протягом п'яти календарних днів письмово повідомляють одна одну про наявність цих обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо Сторони без поважних причин не сповістили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього Договору.

11.3. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад ____ місяців, то Сторони можуть прийняти рішення про зміну строків виконання умов цього Договору або про його припинення, про що укладається додаткова угода.

 

12. Вирішення спорів

12.1. Усі можливі спори та розбіжності, що виникатимуть під час дії цього Договору або у зв'язку з ним. Сторони намагатимуться вирішувати за домовленістю, шляхом переговорів.

12.2. Якщо Сторони не зможуть досягти згоди за домовленістю, то для розгляду і вирішення спору заінтересована Сторона звертається до арбітражного суду.

 

13. Заключні положення

13.1. Даний Договір вступає в дію з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін Договору.

13.2. Термін дії Договору зумовлений строком лізингу. Договір втрачає свою силу після виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

13.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені тільки у письмовій формі.

13.4. Сторони зобов'язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів та телексу, керівників підприємств, статутних документів, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов'язань за ним. Підписання цього Договору пов'язує обов'язками не тільки його Сторони, а й їхніх правонаступників.

13.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для Лізингодавця та Лізингоодержувача.

13.6. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною.

 

Реквізити та підписи Сторін

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

Лізингодавець:

__________________________

Лізингоодержувач:

__________________________

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 106 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz