Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:53
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договор аренды легкового автомобиля

Договір оренди легкового автомобіля

 

Громадянин України _____________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я та по батькові Орендодавця)

що проживає за адресою: _________________________________________,

(вказати місце проживання)

(надалі іменується "Орендодавець"), з одного боку,

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі _______________________________

________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати за плату Орендареві у строкове користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове користування легковий автомобіль, що визначений у цьому Договорі (надалі іменується "автомобіль‚ що орендується"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2. Відомості про автомобіль, що орендується:

1.2.1. Марка: ____________________________________________________.

1.2.2. Номерний знак: _____________________________________________.

1.2.3. Вартість автомобіля: _________________________________________.

1.2.4. ___________________________________________________________.

1.3. Право власності Орендодавця на автомобіль, що орендується, підтверджується _______________________________________________________.

 

2. МЕТА КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ повинен використовуватися Орендарем виключно для службових перевезень працівників останнього‚ а також для вантажного перевезення дрібних речей, а саме: __________, вагою до __________.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ АВТОМОБІЛЯ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, В КОРИСТУВАННЯ ОРЕНДАРЕВІ

3.1. Автомобіль‚ що орендується‚ передається Орендареві у ___________ протягом __________________ з дня набрання чинності цим Договором.

3.2. Передання автомобіля, що орендується, в користування оформлюється актом здавання-приймання.

 

4. СТРОК КОРИСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

4.1. Строк користування автомобілем, що орендується: від "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Орендна плата встановлюється в розмірі _____________ грн. за кожен місяць строку користування автомобілем, що орендується.

5.2. Орендна плата виплачується готівкою через касу Орендаря або за заявою Орендодавця в безготівковому порядку на рахунок останнього в установі банку не пізніше ________________ числа кожного ___________________ місяця.

5.3. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати на таких умовах ______________________.

5.4. Будь-які інші платежі‚ не обумовлені цим Договором‚ Орендарем на користь Орендодавця не сплачуються.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець за цим Договором зобов'язується:

- в порядку, визначеному цим Договором, надати в користування Орендареві автомобіль, що орендується, у технічно справному стані;

- здійснювати капітальний ремонт та технічне обслуговування автомобіля, що орендується, в строк __________ шляхом ___________ за рахунок __________;

- надати Орендареві необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне приладдя, а саме: _________________, шляхом _______ в строк ___________________________;

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар за цим Договором зобов'язується:

- використовувати автомобіль‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети користування, визначної у п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату;

- протягом строку користування автомобілем, що орендується, підтримувати автомобіль, що орендується, у належному технічному стані (здійснювати профілактичний та поточний ремонт, проводити заміну необхідних деталей) та нести усі пов'язані із цим витрати; поточний ремонт автомобіля‚ що орендується;

- протягом строку користування автомобілем, що орендується, здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля, що орендується, паливно-мастильними матеріалами;

- не пізніше __________________ усувати пошкодження автомобіля, що орендується, або відшкодовувати збитки, завдані у зв'язку із втратою автомобіля, що орендується, якщо такі пошкодження або втрата сталися з вини Орендаря;

- нести витрати, пов'язані із використанням автомобіля, що орендується, у тому числі пов'язані із сплатою податків та інших платежів.

7.2. Орендар має право здавати автомобіль, що орендується, у суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ АВТОМОБІЛЯ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Автомобіль повинен бути повернений Орендодавцеві не пізніше _______________ після закінчення строку користування автомобілем, що орендується, як він визначений у п. 4.1 цього Договору, у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу‚ що виник у період експлуатації.

8.2. Повернення автомобіля відбувається у _____________ і оформлюється актом здавання-приймання.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

9.2. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення у сплаті орендних платежів - пеня в розмірі _______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання автомобіля, що орендується, - неустойка у розмірі ________________ від його вартості;

- у випадку прострочення у поверненні автомобіля, що орендується,

Орендодавцеві - неустойка у розмірі ___________________ за кожен день прострочення.

9.3. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення у переданні автомобіля, що орендується, в

користування Орендареві - неустойка у розмірі ___________________ за кожен день прострочення.

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється печаткою Орендаря та підлягає нотаріальному посвідченню.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.2 цього Договору та закінчується ______________________________________.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

10.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

 

11.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані Сторонами, скріплені печаткою Орендаря та нотаріально посвідчені.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ___ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

________________________________

 

ПІДПИСИ

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

 

________________/____________/

 

ОРЕНДАР

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

сторін

 

За ОРЕНДАРЯ

Керівник ________________/____________/

 

м. п.

 

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 105 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz