Здесь Вы найдете любой документ! Среда, 17.10.2018, 15:22
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » договора арены, лизинга, найма

договір позички

ДОГОВІР
позички

Місто

“____” ____________ 200___р.

 

Сторони:

 

Позичкодавець ___________________________________________________________________________

                                               (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)      

в особі ___________________,  діючого на підставі___________________________,  з однієї сторони, та

            (посада та ПІБ)                                                          (статуту, довіреності, положення)

Користувач_______________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:

 

1.      Предмет договору.

 

1.1.    Позичкодавець зобов’язується передати Користувачеві річ для користування протягом встановленого цим Договором строку.

 

2.      Відомості про предмет позички.

 

2.1.    Предметом позички за цим Договором є ___________.

2.2.    Вартість предмета позички на момент передання Користувачу становить __________ грн. 

 

3.      Порядок надання та повернення позички.

 

3.1.    Позичкодавець зобов’язується надати позичку протягом _____ календарних днів з моменту підписання цього Договору.

3.2.    Позичка вважається переданою Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акта приймання-передачі позички та скріплення цього акта печатками.

3.3.    При настанні дати вказаної в п. 3.2 цього Договору Користувач зобов’язується протягом __ днів повернути Позичкодавцю позичку в такому самому стані, в якому вона перебувала на момент її передачі Користувачу.

3.4.    Позичка вважається поверненою Позичкодавцю з моменту підписання акту приймання-передачі позички та скріплення цього акта печатками.

 

4.      Строк надання позички.

 

4.1.    Строк надання позички складає ____ календарних днів з моменту підписання її передачі.

4.2.    Кінцевою датою користування позичкою вважається  “___” _______ 200___ р.

 

 

5.      Права та обов’язки сторін.

 

5.1.    Обов’язки Позичкодавця:

5.1.1.    Своєчасно передати позичку Користувачу.

5.1.2.    Попередити Користувача про особливі властивості та недоліки речі, що передана як позичка, які йому відомі і які можете бути небезпечними для життя, здоровя, майна Користувача або призвести до пошкодження самої речі.

5.2.    Обов'язки Користувача:

5.2.1.    Користуватися позичкою особисто та за її призначенням.

5.2.2.    Підтримувати за свій рахунок позичку в належному стані.

5.2.3.    У присутності Позичкодавця перевірити стан предмета позички. Якщо ця умова не буде виконана, буде вважатись, що предмет позички переданий в належному стані.

5.2.4.    У разі прострочення повернення позички нести ризик її випадкового знищення або пошкодження.

5.3.    Права Позичкодавця:

5.3.1.    У будь який час розірвати цей Договір та вимагати повернення позички.

5.3.2.    У разі неповернення позички у зазначений у п. 4.2 цього Договору, вимагати її примусового стягнення зі стягненням неустойки та збитків.

5.3.3.    У разі повернення позички з суттєвими пошкодженнями або недоліками вимагати від Користувача відшкодування її вартості, встановленої цим Договором.

5.4.    Права Користувача:

5.4.1.    Розірвати цей Договір та вимагати стягнення збитків у разі порушення Позичкодавцем строку надання позички.

5.4.2.    Передавати позичку у користування третім особам лише з письмовою згодою Позичкодавця.

5.4.3.    Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з Договором.

 

6.      Відповідальність сторін.

 

6.1.    У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2.    Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

6.3.    Жодна із Сторін не несе відповідальність за  невиконання чи  неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,  якщо це невиконання чи  неналежне  виконання  зумовлені  дією  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона,   для  якої  склались  форс-мажорні  обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання  таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

6.4.    При порушення Користувачем строку повернення позички вказаного в п. 3.3 цього Договору, Користувач повинен сплатити на поточний рахунок Позичкодавця штраф у розмірі ___% від ринкової вартості позички, встановленої цим Договором.

6.5.    При неможливості сплати штрафу Користувачем, він повинен передати Позичкодавцю, за його згодою, річ такого ж роду, якості та вартості.

 

7.      Строк дії Договору та інші умови.

 

7.1.    Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до___ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

7.2.    Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

7.3.    Кожна Сторона вправі вимагати дострокового розірвання Договору.

7.4.    Строк надання позички може бути продовжено за згодою Сторін. У цьому разі строк дії Договору подовжується на відповідний строк.

7.5.    Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7.6.    Позичкодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.7.    Користувач має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

7.8.    Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.9.    У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.10.    Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Позичкодавець

Користувач

Назва____________________________________________________

 

Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ  ______________________________

Св-во платника ПДВ №________________________

(Св-во платника єдиного податку  № _________ _)

ІПН  ______________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

 

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

 

Назва____________________________________________________

 

Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ  ______________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку  № _________ _)

ІПН  ______________________________________

 

Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________

 

Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________

 

________________________

М.П.

________________________

М.П.

 

Категория: договора арены, лизинга, найма | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 145 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz