Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » Представительство и доверенность

договор управления движимым имуществом

ДОГОВІР
 УПРАВЛІННЯ РУХОМИМ МАЙНОМ

 

м. __________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Установник управління") в особі

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

_____________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується  "Управитель") в особі

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

______________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір управління рухомим майном (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Установник управління передає Управителю рухоме майно згідно з передбаченим додатком N __ до цього Договору переліком (надалі іменується "майно") в управління на строк, визначений цим Договором, а Управитель здійснює управління цим майном виключно в інтересах Установника управління.

1.2. Передання майна в управління не тягне за собою переходу права власності на таке майно до Управителя. Власником майна залишається Установник управління.

1.3. Управитель має право від свого імені здійснювати щодо майна будь-які юридичні та фактичні дії, зокрема _____________________________________, з урахуванням обмежень, встановлених у п. 1.4 цього Договору, в інтересах Установника управління

1.4. Управитель може здійснювати наступні юридичні дії щодо майна виключно за згодою Установника управління:

______________________________________________________________________.

Управитель може здійснювати наступні юридичні дії щодо майна виключно за умови: ________________________________________________________________.

 

2. РОЗМІР ТА ФОРМА ПЛАТИ ЗА УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

2.1. Управитель одержує від Установника управління плату в розмірі _________________, яка сплачується останнім із періодичністю ____________ шляхом ____________ в строк _____________.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Установник управління зобов'язаний:

3.1.1. Не пізніше _______________ після укладення цього Договору передати майно в управління з одночасним оформленням Акта здавання-приймання майна.

3.1.2. Попередити Управителя про те, що майно обтяжене заставою, якщо в управління передається заставлене майно.

3.2. Установник управління має право:

3.2.1. На продукцію та прибутки  від майна, що повинні бути передані йому Управителем шляхом ____________ в строк ___________.

3.2.2. Вимагати повернення майна після закінчення дії цього Договору, крім випадків відчуження майна за його згодою відповідно до п. 3.4.2 цього Договору.

3.2.3. Одержувати інформацію про хід виконання цього Договору.

3.3. Управитель зобов'язаний:

3.3.1. Відокремити майно від свого особистого майна, а також від іншого майна Установника управління шляхом ведення самостійного обліку, окремого балансу, окремого банківського рахунку, ______________.

3.3.2. Звітувати перед Установником управління про свою діяльність щодо виконання цього Договору в строк ______________________ шляхом ________________.

3.3.3. Здійснювати управління майном особисто.

3.3.4. При вчиненні фактичних і юридичних дій, пов'язаних з управлінням майном, повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна.

3.4. Управитель має право:

3.4.1. Володіти, користуватися і розпоряджатися майном у встановлених для нього чинним в Україні законодавством та цим Договором межах.

3.4.2. Відчужувати майно будь-яким способом, укладати щодо нього договори застави лише за умови дотримання вимог п. 1.4 цього Договору.

3.4.3. На відшкодування необхідних витрат, які виникли у процесі управління майном, за рахунок прибутків від використання цього майна. Їх розмір визначається додатком N __ до цього Договору.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Цей Договір припиняється в порядку та на умовах, визначених ст. 1044 Цивільного кодексу України.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Категория: Представительство и доверенность | Добавил: Admin (17.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 113 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz