Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:36
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » Представительство и доверенность

договор на ведение дел в хозяйственном суде

Договір про ведення справи в суді (господарському суді)

 

м. ___________________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Довіритель") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________, з одного боку,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Юридична фірма") в особі ______________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________, з другого боку,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про ведення справ у суді (господарському суді) (надалі іменується "Договір") про таке.

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Довіритель доручає Юридичній фірмі, а Юридична фірма відповідно до чинного в Україні законодавства приймає на себе обов'язки здійснювати представницькі повноваження, захищати права і законні інтереси Довірителя, надавати іншу юридичну допомогу в обсязі і на умовах, встановлених цим Договором.

2. Юридична фірма зобов'язується здійснювати представництво інтересів Довірителя в судах, господарських судах, в т. ч. апеляційній та касаційній інстанції по судовій справі (справах) NN ______ на підставі відповідних довіреностей, що видаються Довірителем в строк _____________ шляхом ______________. Такі довіреності повинні передбачати повноваження Юридичної фірми, що є достатніми для виконання нею її обов'язків за цим Договором.

3. В межах цього Договору Довіритель наділяє Юридичну фірму всіма правами, передбаченими Цивільним процесуальним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України для сторони в процесі, в тому числі правом подавати позовні заяви, скарги, зокрема апеляційні та касаційні, клопотання, укладати мирові угоди, визнавати позов, відмовлятися повністю або частково від позовних вимог, змінювати предмет позову, оскаржувати рішення, ухвали, постанови суду, отримувати виконавчі листи (накази) та пред'являти їх до органів державної виконавчої служби, право одержувати майно та кошти з метою передачі їх Довірителю, в ході виконання рішення суду (господарського суду).

4. Плата за виконання Юридичною фірмою доручень Довірителя за цим Договором, включаючи витрати організаційно-технічного характеру, визначається Сторонами в розмірі: __________________________________ та сплачується Довірителем шляхом ___________ в строк ________________.

5. У випадку необхідності, якщо її суттєвість буде визнана Довірителем, останній зобов'язується внести додаткову плату за тривалість судового процесу, витрати на відрядження тощо, які визначаються в розмірі __________ за годину роботи __________ або за згодою Сторін, що оформляється їх додатковою угодою до цього Договору.

 

6. При досягненні позитивного результату по справі у випадках _________

______________________________________________________________________

Довіритель зобов'язується виплатити додаткову плату в сумі: _________________.

7. Додаткова плата сплачується Довірителем в порядку, визначеному п. 4 цього Договору.

8. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

8.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

9. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

12. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 11 цього Договору та закінчується ________________________________________.

13. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14. На момент укладення цього Договору Юридична фірма є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

15. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

16. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

17. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

18. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

19. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ДОВІРИТЕЛЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

Підписи

 

За ДОВІРИТЕЛЯ

Керівник _____________/___________/

М. П.

 

ЮРИДИЧНА ФІРМА

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

сторін

 

За ЮРИДИЧНУ ФІРМУ

Керівник _______________/_________/

М. П.

 

Категория: Представительство и доверенность | Добавил: Admin (19.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 132 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz