Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 12:09
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » неустойка, поручительство, гарантия

договор о предоставлении банковской гарантии

ДОГОВІР
про надання банківської гарантії

 

м. _______________

"___" _________ р.

 

_______________________________________________________________________,

(найменування банку-гаранта)

далі - Гарант, в особі _____________________________________________________,

                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, та ____________________________________________,

                                                      (найменування банку-бенефіціара)

далі - Бенефіціар, в особі _________________________________________________,

                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

який діє на підставі Статуту, уклали цей договір про на­ступне.

 

1. Відповідно до Угоди про надання банківської гаран­тії N ___ від _______ р., укладеної між Гарантом і Прин­ципалом __________________________________

                                                                               (найменування принципала)

(Додаток N 1), Гарант у забезпечення належного виконан­ня Принципалом свого зобов'язання за кредитним догово­ром N _____ від _______________ р., укладеним між Бенефіціаром (він же кредитор) і Принципалом (він же позичальник, боржник) (Додаток N 2), видає цю банківську гарантію (далі - Гарантія) на користь Бенефіціара.

2. У разі невиконання або неналежного виконання Принципалом основного зобов'язання, передбаченого кредитним договором, Гарант зобов'язується відповідно до умов, зазначених у цій Гарантії, сплатити Бенефіціарові грошову суму після пред'явлення останнім письмової ви­моги про її сплату.

3. Межі загальної відповідальності Гаранта перед Бене­фіціаром, включаючи невиконання або неналежне вико­нання Гарантом зобов'язань за гарантією, обмежуються су­мою ________________ грн. (можливі й інші варіанти)

(цифрами і літерами)

4. Якщо борг Принципала на момент пред'явлення ви­моги виявиться меншим, то відповідальність Гаранта до­рівнюватиме розмірові боргу, що залишився.

5. Вимоги за цією Гарантією можуть бути пред'явлені до __________ р.

6. По закінченні строку, зазначеного у п. 5, Гарантія втрачає силу і має бути без додаткових вимог з боку Гаран­та повернена йому протягом _____ днів.

7. (Варіант) Гарантія не може бути відкликана Гаран­том (або в п. 1 після слів "видає цю безвідкличну банків­ську гарантію" ... (Варіант) Гарантія може бути відкликана Гарантом:

- у будь-який час, але до пред'явлення вимоги Бенефіціаром;

- до дати _________ р.

8. (Варіант) Належне Бенефіціарові за Гарантією право вимоги до Гаранта не може бути передане іншій особі.

(Варіант) Бенефіціар може передати своє право вимоги до Гаранта іншій особі у разі переуступки прав за кредит­ним договором.

9. Гарантія вступає в силу з дня:

- її видачі;

- зарахування грошей на розрахунковий рахунок Принципала.

10. Бенефіціар у письмовій вимозі про сплату грошової суми за Гарантією повинен зазначити в чому полягає по­рушення Принципалом зобов'язань за кредитним догово­ром і додати зазначені у Гарантії документи.

11. Гарант повинен розглянути вимогу Бенефіціара з доданими документами протягом _____ днів та виявити розумну турботливість, щоб встановити, чи виповідають вимоги і додані до них документи умовам Гарантії.

12. Не пізніше від дня, наступного за днем, зазначеним у п. 11, Гарант зобов'язаний:

або перерахувати на рахунок Бенефіціара суму, зазна­чену в пп. 3 і 4;

або повідомити Бенефіціара про відмову задовольнити його вимоги.

13. (Варіант) Якщо сумою, зазначеною у п. 3, не обме­жується відповідальність Гаранта, то можна передбачити його відповідальність за порушення строків, зазначених у пп. 11 і 12, у вигляді штрафу в розмірі __ % від граничної суми за кожен день прострочення.

14. Гарант має право відмовити Бенефіціарові, якщо вимога або додані до неї документи:

- не відповідають умовам Гарантії;

- подані Гарантові по закінченні строку, зазначеного у п. 5.

15. Гарант зобов'язаний повідомити Бенефіціара не пізніше від дня, який слідує за днем, коли Гарантові стало відомо, що:

- борг, забезпечений Гарантією, повністю або у відпо­відній частині погашений;

- основне зобов'язання припинилося за іншими під­ставами;

- основне зобов'язання визнане недійсним.

16. Якщо після повідомлення, зазначеного у п. 15, на­дійде повторна вимога Бенефіціара, Гарант повинен задо­вольнити її.

17. У разі подвійного виконання за Гарантією Гарант має право стягнути з Бенефіціара безпідставно одержане.

18. Дія Гарантії та цього договору припиняється:

- сплатою Бенефіціаром суми, на яку видана Гарантія;

- через закінчення строку, на який видана Гарантія;

- внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав за Га­рантією та повернення її Гарантові;

- внаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав за Га­рантією шляхом письмової заяви про звільнення Гаранта від його зобов'язань;

(Варіант) Гарантія втрачає чинність у разі анулювання кредитного договору з вини Бенефіціара. Припинення зо­бов'язань Гаранта з підстав, зазначених у пп. 1, 2, 4, 5, не залежить від того, чи повернена йому Гарантія, чи ні.

19. Спори, що випливають з цього Договору, розгляда­ються і вирішуються в арбітражному суді.

Додаток N 1  ______________________________________________________

__________________________________________________________________

Додаток N 2  ______________________________________________________

__________________________________________________________________

Додатки є невід'ємною частиною цього договору.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Бенефіціар
_______
(підпис)
М. П.

Гарант
_______
(підпис)
М. П.

 

Категория: неустойка, поручительство, гарантия | Добавил: Admin (18.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 88 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz