Здесь Вы найдете любой документ! Воскресенье, 23.09.2018, 11:19
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Договора купли-продажи [7]
Договора мены и дарения [4]
договора арены, лизинга, найма [26]
Личность, соглашения [11]
Представительство и доверенность [7]
неустойка, поручительство, гарантия [17]
уступка требования, перевод долга [5]
ответ. за нарушение обязательств [5]
Договора поставки [7]
договора подряда [6]
Договора первозки [3]
комисия, консигнация, хранение [11]
договора займа [3]
Связь, информация, реклама [6]

Главная » Статьи » Стандартные договора » уступка требования, перевод долга

договор факторинга

ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ

 

м. _______________

"___" ____________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї)

(надалі іменується "Фактор") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Клієнт") в особі _______________________________________

_________________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір факторингу (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Фактор зобов'язується передати грошові кошти в сумі _______________ (надалі іменуються "кошти") в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт зобов'язується відступити Факторові свої права грошової вимоги за _________________ до ________________ (надалі іменується "Боржник") в загальному розмірі ________________ (надалі іменується разом іменуються "вимоги", а окремо - "вимога").

1.2. Строк та порядок відступлення вимоги (вимог) Клієнтом Фактору визначені в цьому Договорі та додатку N ___ до цього Договору.

1.3. Фактор сплачує Клієнтові кошти в строк _________ шляхом _________________.

1.4. Клієнт надає Фактору договори, укладені з Боржником (надалі іменуються "договори"), за якими він вважає за можливе відступити Фактору свої вимоги (вимогу), шляхом ___________ в строк _______________. Фактор самостійно вирішує, за якими договорами він згоден прийняти вимоги (вимогу) й повідомляє Клієнта в строк __________ шляхом _______________. При цьому по кожному наданому договору, за яким Фактор згоден прийняти вимогу (вимоги), складається окрема специфікація в строк ___________, яка з моменту підписання її Сторонами стає невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Відступлення вимоги (вимог) за договорами здійснюється в передбачені п. 1.2 цього Договору порядку і строки.

 

2. ПРАВА СТОРІН

2.1. Фактор має право:

2.1.1. Вимагати від Клієнта відступлення йому вимоги (вимог) в передбачені додатком N ___ до цього Договору порядку і строки шляхом _______.

2.1.2. Не перераховувати Клієнту кошти до виконання останнім обов'язку щодо відступлення Фактору вимоги (вимог).

2.1.3. Вимагати від Клієнта письмово повідомити Боржника про відступлення вимоги (вимог) Фактору шляхом __________ в строк ____________.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Вимагати від Фактора перерахування коштів.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Фактор зобов'язується:

3.1.1. Сплатити Клієнтові кошти в передбачений цим Договором строк.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. Належно та реально виконати свої зобов'язання за цим Договором.

3.3. Надати Факторові наступну інформацію щодо Боржника: _______________________________ шляхом _______________ в строк _______________________________.

 

4. ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

4.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 4.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

4.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

4.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

5.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

5.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

5.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Категория: уступка требования, перевод долга | Добавил: Admin (17.01.2008) | Автор: Сергей
Просмотров: 100 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2018Сайт управляется системой uCoz